Huishoudelijk Reglement

Artikel 1.

Naam en zetel.

De vereniging draagt de naam “Combinatie ‘64” en zij is gevestigd in de Gemeente Losser.

De vereniging is op 25 augustus 1964 opgericht.
De kleuren van de vereniging zijn oranje-wit/zwart. Het sporttenue bestaat uit een oranje shirt, een witte of zwarte broek en witte sokken.
 Artikel 2.

Leden.

1. De vereniging kent de navolgende categorieën verenigingsleden :

* Seniorleden : verenigingsleden die 19 jaar en ouder zijn;
* A-jeugd : verenigingsleden van 16, 17 en 18 jaar;
* B-jeugd : verenigingsleden van 13, 14 en 15 jaar;
* C-jeugd : verenigingsleden van 10, 11 en 12 jaar;
* D-jeugd : verenigingsleden van 8 en 9 jaar;
* E-jeugd : verenigingsleden van 6 en 7 jaar;
* F-jeugd : verenigingsleden van 5 jaar of jonger;
* Recreatieleden;
* Ondersteunende (niet spelende) leden.
* Ereleden en leden van verdienste.


2. Bepalend voor de indeling bij een categorie is de leeftijd van het lid op 31 december van het lopende competitiejaar.Artikel 3.

Actieve leden/ recreatieleden.

1. Actieve leden (zie artikel 2, categorie a tot en met h) zijn gerechtigd aan wedstrijden deel te nemen. De indeling in leeftijdsgroepen geschiedt conform de reglementen van het Nederlands Handbal Verbond (NHV), waaronder tevens de afdeling Twente van het NHV behoort.
2. De categorie recreatieleden is niet leeftijdsgebonden.Artikel 4.

Ondersteunende leden.

Ondersteunende leden zijn niet gerechtigd tot deelname aan wedstrijden. Zij steunen de vereniging met een jaarlijkse bijdrage. De minimum bijdrage wordt door het bestuur vastgesteld en dient tijdens een algemene ledenvergadering te worden geaccordeerd.Artikel 5.

Ereleden en leden van verdienste.

Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur of van tenminste tien (10) stemgerechtigde leden door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.Artikel 6.

Verkrijgen van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door een besluit tot toelating, door het bestuur genomen op een schriftelijk, eigenhandig ondertekend verzoek van aanvrager.
Minderjarigen hebben bij aanvraag van het lidmaatschap de handtekening van hun wettelijke vertegenwoordiger(s) nodig, terwijl de aanvraag wordt gedaan middels een officieel aanmeldingsformulier. Het bestuur kan vorderen dat de in het aanvraagformulier verstrekte gegevens door deugdelijke bewijzen wordt gestaafd.
Bij toelating zal de aanvrager de dan geldende maandelijkse contributie en een eventuele sporttenuebijdrage als inschrijfgeld moeten voldoen.
De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten en reglementen van het NHV.
Het bestuur is bevoegd aan het NHV alle gevraagde inlichtingen omtrent de leden te verstrekken.Artikel 7.

Einde van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van de vereniging kan eindigen door :

a. overlijden;
b. schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie van de vereniging vòòr 31 mei van het verenigingsjaar (dit eindigt op 31 mei van enig jaar) met inachtneming van een termijn van 1 maand vòòr het verstrijken van het verenigingsjaar;
c. royement wegens wanbetaling (beslissing door het bestuur);
d. royement om andere redenen (beslissing door de algemene ledenvergadering).
e. Het lidmaatschap eindigt tegelijk met het verstrijken van het verenigingsjaar waarin wordt opgezegd.Artikel 8.

Het bestuur.

Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van haar bevoegdheden in haar gehele omvang te behartigen.
De bestuursleden hebben het recht de vergaderingen van alle commissies en werkgroepen bij te wonen, zonder enigerlei stemrecht.
De bestuursleden kiezen uit hun midden een voorzitter en vice-voorzitter, welke benoemingen dienen te worden bekrachtigd door de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
Het bestuur wordt gevormd door :
a. voorzitter;
b. vice-voorzitter;
c. secretaris;
d. penningmeester;
e. voorzitter jeugdcommisie of diens vervanger;
f. voorzitter activiteitencommissie of diens vervanger;
g. voorzitter algemene zaken;
h. ledenadministrateur/-trice.
Het dagelijks bestuur bestaat uit : voorzitter of vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.
Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn/haar verkiezing af volgens een door het bestuur te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.Artikel 9.

De voorzitter.

De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven.
De voorzitter is de officiële woordvoerder van de vereniging en is als zodanig vertegenwoordiger van de vereniging tijdens vergaderingen van het Nederlands Handbal Verbond en de Gemeente Losser, binnensportfederatie.
De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen.
De voorzitter verzorgt de huldiging van jubilarissen en kampioenen.Artikel 10.

De vice-voorzitter.

Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter de taken waar van de voorzitter, zoals genoemd onder artikel 9.Artikel 11.

De secretaris.

De secretaris voert de administratie van de vereniging, voorzover dit niet aan een ander lid van het bestuur is opgedragen.
De secretaris verzorgt de uitnodigingen voor de algemene ledenvergadering en de bestuurs-vergaderingen, voorzover dit niet aan een ander lid van het bestuur is opgedragen.
De secretaris is belast met het notuleren van de algemene ledenvergadering en de bestuurs-vergaderingen, voorzover dit niet aan een ander lid van het bestuur is opgedragen.
De secretaris moet alle uitgaande stukken namens de vereniging ondertekenen en daarvan een afschrift houden.
De secretaris brengt tijdens de algemene ledenvergadering een jaarverslag uit.
De secretaris behandelt de binnenkomende post en zorgt voor verdere interne verspreiding.
De secretaris zorgt voor publicatie van het wedstrijdprogramma aan alle leden en in de plaatselijke pers.Artikel 12.

De penningmeester.

De penningmeester beheert alle geldmiddelen van de vereniging.
De penningmeester is verantwoordelijk voor alle betalingen van rekeningen welke bestemd zijn voor de vereniging.
De penningmeester draagt zorg voor de inning van alle gelden die bestemd zijn voor de vereniging, zoals contributies, sponsorgelden, entreegelden e.d. en houdt tevens boek van alle inkomsten en uitgaven.
De penningmeester verzorgt alle subsidieaanvragen.
De penningmeester brengt tijdens de algemene ledenvergadering een financieel jaarverslag uit en presenteert tevens de begroting voor het nieuwe verenigingsjaar.Artikel 13.

De wedstrijdsecretaris.

De wedstrijdsecretaris verzorgt de zaaldiensten in de sporthal waar thuiswedstrijden worden gespeeld.
De wedstrijdsecretaris ontvangt alle wedstrijdformulieren na afloop van de wedstrijden en zorgt voor verdere afhandeling.Artikel 14.

Voorzitter jeugdcommissie.

De voorzitter is samen met de leden van de jeugdcommissie verantwoordelijk voor de indeling van de jeugdteams en voor de trainers/coaches van de betreffende teams.
De voorzitter van de jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het trainers/coaches overleg van de jeugdteams.
De voorzitter van de jeugdcommissie is binnen het bestuur de aanspreekpartner voor de leden van de jeugdcommissie met betrekking tot te organiseren activiteiten, waaronder het jeugdkamp, sinterklaasfeest, kersthandbaltoernooi e.d.
De voorzitter van de jeugdcommissie rapporteert tijdens iedere bestuursvergadering en brengt een jaarverslag uit tijdens de algemene ledenvergadering.
De voorzitter van de jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het Jeugdplan van de vereniging.Artikel 15.

Voorzitter activiteitencommissie.

De voorzitter van de activiteitencommissie is verantwoordelijk voor alle nevenactiviteiten, die geen betrekking hebben op de handbalsport als zodanig, zoals Breughel, sponsorloop, bloem-bollenactie e.d.
De voorzitter van de activiteitencommissie is verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplan van activiteiten.
De voorzitter van de activiteitencommissie kan bij de uitvoering van dit plan gebruik maken van ad hoc werkgroepen.
De voorzitter van de activiteitencommissie is verantwoordelijk voor zowel organisatorische als financiele aspecten met betrekking tot deze werkgroepen.
De voorzitter van de activiteitencommissie rapporteert tijdens iedere bestuursvergadering en brengt en jaarverslag uit in de algemene ledenvergadering.Artikel 16.

Lid algemene zaken.

Het lid algemene zaken heeft als taak om, samen met de sponsorcommissie, zoveel als mogelijk sponsorgelden ter beschikking te krijgen. Dit kan zowel in kontanten als in natura.
Het lid algemene zaken is verantwoordelijk voor de onderlinge contacten bij ziektes e.d.Artikel 17.

Lid ledenadministratie.

Het lid ledenadministratie verzorgt de ledenadministratie. Alle mutaties dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan alle betrokkenen.
Het lid ledenadministratie beheert de spelerspasjes en zorgt ervoor dat bij aanvang van het seizoen iedere coach de beschikking heeft over een complete set.
Het lid ledenadministratie stelt een pasje pas dan ter beschikking indien voldaan is aan de betaling van de competitiebijdrage.Artikel 18.

Bijzonderheden van de vereniging.

Alle bijzonderheden van de vereniging kunnen worden gelezen via de internet site van de vereniging : combinatie ’64.
Deze “site” wordt regelmatig voorzien van nieuwe informatie.Artikel 19.

Kascontrole commissie.

De kascontrolecommissie wordt ieder jaar gekozen tijdens de algemene ledenvergadering en bestaat uit twee (2) personen. Elk verenigingsjaar mag slechts 1 persoon aftredend zijn.
Alle bescheiden en boeken die op het geldelijke beheer betrekking hebben, waaronder ook de kas, liggen te allen tijde ter inzage voor de commissie, mits daar tenminste 3 x 24 uur van tevoren kennis is gegeven aan de penningmeester.
De kascontrolecommissie brengt verslag uit van haar bevindingen aan het bestuur, uiterlijk 8 dagen vòòr de algemene ledenvergadering.
Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet de commissie binnen 8 dagen bijeenkomen om zijn/haar taak tijdelijk te vervullen.Artikel 20.

De scheidsrechters contactpersoon.

Hij/zij zorgt voor het aanschrijven van de scheidsrechters en is er verantwoordelijk voor dat alle scheidsrechters staan ingeschreven bij het NHV, afdeling Twente.
Hij/zij heeft, voor wat scheidsrechterszaken betreft, contact met genoemde afdeling.Artikel 21.

Vergaderingen

Vergaderingen kunnen worden onderverdeeld in :
Algemene vergaderingen.
Hiervoor worden alle leden van 18 jaar en ouder uitgenodigd.
Frequentie is tenminste 1 x per verenigingsjaar.
Dag, uur, plaats en agenda worden vastgesteld door het bestuur.
Tegencandidaten voor ontstane vacatures kunnen worden voorgedragen door tenminste 10 stemgerechtigde leden per vacature, mits deze voordracht(en) tenminste 8 dagen vòòr de algemene ledenvergadering schriftelijk bekend zijn gemaakt aan de secretaris.
Bestuursvergaderingen.
Aanwezig dienen te zijn alle bestuursleden en eventueel genodigden.
Frequentie bepaalt het bestuur. (in principe de eerste maandag van iedere maand).
Dag, uur, plaats en agenda bepaalt het bestuur.
Andere vergaderingen.
Kas controle, overleg technische staf, overleg commissies en werkgroepen e.d.
Deze vergaderingen vinden plaats in onderling overleg.Artikel 22.

Contributie.

De contributie moet bij vooruitbetaling worden voldaan naar keuze van de leden per maand, per kwartaal of ineens per verenigings-/ boekjaar.
De algemene ledenvergadering bepaalt de hoogte van de contributie per leeftijdsgroep en bepaalt tevens welk inschrijfgeld een nieuw lid bij aanmelding moet betalen.Artikel 23.

Training en wedstrijden.

Het bestuur bepaalt wie de beschikking heeft over de sporthal (De Fakkel) ten behoeve van trainingen en/of (oefen) wedstrijden.
In overleg met de technische staf bepaalt het bestuur aan welke competities door de leden kan worden deelgenomen. Een en ander gebeurt uiteraard volgens de regels en reglementen van het NHV.
Elke speler/speelster wordt in kennis gesteld in welke wedstrijd hij/zij moet uitkomen.
Hij/zij is verplicht tenminste 30 minuten vòòr aanvang van de wedstrijd in de kleedkamer aanwezig te zijn. Iedere speler/speelster is verplicht aan de wedstrijd deel te nemen, tenzij er geldige omstandigheden zijn die dit tegenhouden.
Bij ongeldige redenen of bij weigering heeft het bestuur het recht tot het instellen van een schorsing of tot algehele uitsluiting.
Iedere speler/speelster is verplicht het voorgeschreven tenue aan te schaffen.
Een uitzondering hierop kan worden gemaakt, indien een deel van het tenue door de vereniging ter beschikking wordt gesteld. In dat geval moet bij het aanvaarden van het lidmaatschap een tenuebijdrage worden voldaan.
Iedere speler/speelster van 18 jaar en ouder die deelneemt aan competitiewedstrijden is verplicht een competitiebijdrage te betalen.
De peildatum wordt door het bestuur bepaald, terwijl de hoogte van de bijdrage door de algemene ledenvergadering wordt bepaald.Artikel 24.

Verenigingsjaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei.Artikel 25.

Zaaldienst.

Alle actieve junior- en seniorleden zijn verplicht om zaaldienst te draaien indien zij daarvoor worden aangeschreven.Artikel 26.

Technische staf.

Onder technische staf wordt bedoeld : alle trainers en coaches.

Trainers.
De verzameling trainers vormt de trainersstaf, welke is onderverdeeld in 2 groepen, t.w.
Dames senioren en –jeugd; heren senioren en –jeugd.
Iedere trainersgroep bestaat uit : 1 hoofdtrainer en een aantal jeugdtrainers.
Iedere trainersgroep heeft zijn eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot de eigen doelgroep. De hoofdtrainer heeft de eindverantwoordelijkheid per trainersgroep en heeft als zodanig de taak om binnen deze groep het overleg te stimuleren en te coördineren.
Een trainersgroep heeft de volgende verantwoordelijkheden :
het bepalen van het technisch beleid;
het voorbereiden van een adequate training;
het geven van training;
het samenstellen van de selectie;
het in overleg met de coach selecteren van toernooien;
het selecteren van tegenstanders voor oefenwedstrijden;
het maken van teamindelingen.
De trainers verzorgen een geregeld overleg met de coaches voor de terugkoppeling vanuit de wedstrijd naar de training.
De hoofdtrainer verzorgt de wedstrijdverslagen van de 1e teams naar de pers.

Coaches.
Een coach is verantwoordelijk voor het aanschrijven van alle teamleden voor een te spelen wedstrijd.
Hij/zij zorgt voor vervoer bij wedstrijden buiten Losser.
Hij/zij zorgt voor de administratieve formaliteiten. (pasjes, wedstrijdformulieren e.d.).
Hij/zij is er verantwoordelijk voor dat het team uniform en representatief gekleed is tijdens de wedstrijd.
Hij/zij zorgt dat zieke/geblesseerde teamleden worden begeleid.
Hij/zij bepaalt de beginopstelling en bepaalt welke teamleden tijdens de wedstrijd worden gewisseld.
Hij/zij zorgt dat de trainers de noodzakelijke informatie vanuit de wedstrijd verkrijgen opdat de training eventueel kan worden bijgesteld.
Hij/zij moet ervoor zorgen dat de teamsfeer binnen het team zo goed mogelijk is.Artikel 27.

Slotbepalingen.

Ieder lid dient zich bij toetreding tot de vereniging te houden aan de regels welke staan vermeld in het huishoudelijk reglement.
Een en ander is te bekijken op de site van de vereniging. (www.Combinatie64.nl).
Mocht een nieuw lid geen internetmogelijkheden hebben dan zal de vereniging een exemplaar van het huishoudelijk reglement verstrekken. Men dient dit dan wel duidelijk aan te geven bij toetreding tot de vereniging. Men kan dan tevens vragen naar het overzicht “Wie doet Wat”.
Ieder lid wordt geacht de inhoud van het huishoudelijk reglement te kennen.
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur.